Betaltidsindex för 2022 visar på bekräftat trendbrott i svenska företags betaltider. Storföretagen har blivit allt bättre på att betala i tid medan de minsta företagen fortsatt är de allra bäst betalarna. En övergripande trend är att samtliga företagsgrupper blivit bättre på att betala i tid 2022.

Fintechföretaget Invoiers Betaltidsindex kartlägger svenska företags betalningsmoral och baseras på 1,8 miljoner fakturor från över 45 000 företag under perioden 2016-2022. Den årliga sammanställningen för 2022 visar att samtliga grupper med företag, baserat på antalet anställda, har förbättrat sina genomsnittliga betaltider jämfört med tidigare.

Betaltidsindex 2002_SWE

Snabbare betaltider hos storföretagen 

Betaltidsindex kan nu bekräfta att det trendbrott som kunde anas i maj 2022 varit bestående under hela året och visar på att storföretagen (>250 anställda) har blivit avsevärt bättre på att betala i tid. De har gjort en markant förbättring och närmar sig nu att i allt högre utsträckning nästan hålla avtalade betaltider. Under tre månader förra året betalade man i genomsnitt t.o.m. tidigare än avtalad tid, något som inte skett tidigare och man betalar nu som bäst under hela mätperioden med start 2016.

Det nya trendbrottet kan vara en indikation på en reaktion på den nya lag som infördes 1 mars 2022 och som kräver att storföretag publikt ska rapportera sina betaltider mot företag som är mindre. Detta ska göras uppdelat per storlek på mottagarbolaget och omfatta såväl avtalade som faktiska betaltider. Första rapporteringsperiod infaller hösten 2023.


– Det är självklart positivt att storföretagen i högre utsträckning betalar sina räkningar i tid. Det var ett nödvändigt trendbrott. Samtidigt är det en lågt satt ribba att i genomsnitt knappt betala i tid, när vi vet att småföretagen kämpar med sin likviditet. Det kan aldrig vara meningen att småföretag ska agera bank åt storföretag, när det bevisligen går att betala sina fakturor i god tid innan avtalat datum

Johan Grip, chefsekonom Företagarna

Småföretag fortfarande bäst på att betala i tid

Betaltidsindex visar samtidigt att det är de minsta företagen (0-9 anställda), som kan förväntas ha minst resurser tillgängliga, som ändå är Sveriges bästa betalare. Den här trenden har hållit i sig över tid men har under 2022 ytterligare förstärkts och man betalar nu, i genomsnitt, en faktura 3,57 dagar före förfallodag.

Samtliga grupperingar bättre betalare under 2022

En positiv utveckling är att samtliga grupper, oavsett storlek baserat på antal anställda, har blivit bättre på att betala i tid under 2022 i jämförelse med året innan.

– Det här är en mycket uppskattad och efterlängtad positiv utveckling för att stärka de finansiella förutsättningarna och konkurrenssituationen för små- och medelstora svenska företag. Vi är glada att kunna bidra genom att löpande kartlägga betalningstiderna genom vårt Betaltidsindex

Fredrik Mistander, VD & Co-Founder, Invoier

Om Betaltidsindex™: Invoiers Betaltidsindex (BTI) kartlägger svenska företags faktiska betaltider, i relation till avtalade betaltider, för en genomsnittlig B2B-faktura. Indexet baseras på över 1,8 miljoner fakturor och perioden 2016-2022. Betaltidsindex är framtaget av Invoier. Det uppdateras kontinuerligt och finns att tillgå i sin helhet via https://invoier.com/betaltidsindex

Om Invoier

Invoier har utvecklat Sveriges enda marknadsplats för fakturor. Företaget har som syfte att förbättra villkoren för små- och medelstora bolag och verkar för ökad transparens och tillgång till rättvist och konkurrensutsatt kapital. Marknadsplatsen möjliggör marknadsmässiga priser för SME:ers finansiering och tillväxt, samtidigt som en ny typ av investerare får access till marknaden. Företaget blev utvalt bland 4 000 företag till EU:s innovationsprogram Horizon 2020 och var nyligen aktuella med lanseringen av den första gröna factoringtjänsten Green Factoring, som finansiellt belönar företag som gör en insats för miljön.

invoier.com

För mer information:

Fredrik Mistander

CEO & Co-Founder, Invoier

Linda Rehn

CMO, Invoier

Press images

Fredrik Mistander, CEO & Co-founder Invoier
Fredrik Mistander, Invoier
Betaltidsindex av Invoier
Betaltidsindex
Johan Grip, Chefsekonom Företagarna
Johan Grip, Företagarna