Invoiers Betaltidsindex

När betalar svenska företag sina fakturor?

Invoiers Betaltidsindex (BTI) visar faktisk betaltid i relation till avtalad betaltid för en genomsnittlig B2B-faktura i Sverige. Indexet baseras på över 1,8 miljoner fakturor och perioden 2016-2023.

Så här läser du Betaltidsindex:
Använd dropdown-menyn för att filtrera och se betalningsmoral beroende på fakturamottagarens storlek.
Negativa siffror: motsvarar betalningar som skett FÖRE förfallodatum
Positiva siffror: motsvarar betalningar som skett EFTER förfallodatum

Genomsnitt senaste månaden: 5,0 dagar tidigt
(+20% jämfört med samma månad förra året)

Index uppdaterat: 23 augusti 2023.

 

Publicering: Invoiers Betaltidsindex(BTI) får publiceras fritt i redaktionella kanaler och användas i företagsinterna sammanhang. För andra kommersiella syften, krävs uttrycklig tillåtelse. Se kontaktinformation nedan för tillåtelse eller tillgång till data.

Industri

A. Jordbruk, skogsbruk & fiske

B. Utvinning av material

C. Tillverkning

D. Försörjning av el, gas, värme & kyla

E. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering & sanering

F. Bygg

G. Handel

H. Transport & magasinering

I. Hotell- & restaurang

J. Information & kommunikation

K. Finans & försäkring

L. Fastighetsverksamhet

M. Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik

N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster & andra stödtjänster

O. Offentlig förvaltning & försvar; obligatorisk socialförsäkring

P. Utbildning

Q. Vård & omsorg; sociala tjänster

R. Kultur, nöje & fritid

S. Annan serviceverksamhet

T. Förvärvsarbete i hushåll

U. Verksamhet vid internationella organisationer

Index

5.0 dagar sent

5.0 dagar tidigt

1.8 dagar sent

5.0 dagar sent 

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

5.0 dagar tidigt

Betalvillkor
(avg dagar)

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Faktisk betalning
(avg dagar)

35

25.0

31.8

35

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

12 månader

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

36 månader

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

Om Invoiers Betaltidsindex (BTI)

Betaltidsindex™ (BTI) är framtaget av Invoier för ökad transparens kring reella betalningstider mellan svenska företag. Indexet visar i vilken utsträckning svenska bolag betalar sina fakturor i tid och hur den utvecklingen ser ut över tid. Indexet baseras på över 1,5 miljoner fakturor från svenska företag och organisationer. Månatligen tillkommer tusentals nya fakturor till statistiken. Indexvärdet utgörs av ett 10 månaders rullande medelvärde. Fördelningen över bolagsstorlek är 0-9 anställda (44,5%), 10-49 (24,6%), 50-249 (15,8%) och 250 och uppåt (15,0%). Bolagens storlek baseras på inrapporterat antal anställda till Bolagsverket. 

Kontakt för ytterligare information:
statistik och data, Sebastian von Corswant, tel. 072-250 29 20

 

1,8 miljoner

fakturor utgör basen i indexet

45 000+

svenska företags fakturor ligger till grund

-3,88

indexvärde (dgr)

Betaltidsindex visar stor förbättring mot snabbare betaltider

(publicerat 230207)

Betaltidsindex för 2022 visar på bekräftat trendbrott i svenska företags betaltider. Storföretagen (<250 anställda) har blivit allt bättre på att betala i tid medan de minsta företagen fortsatt är de allra bästa betalarna. En övergripande trend är att samtliga företagsgrupper blivit bättre på att betala i tid 2022.

 

Stål- och metallföretagen mycket bättre på att betala i tid

(publicerat 221115)

Från att ha varit den bransch som varit sämst på att betala i tid i år kan man nu visa på stora förbättringar på relativt kort tid. En bransch i stabilisering, trots tuffa tider.


Den första branschjämförelsen från i somras påvisade att branschen för stål- och metallframställning var den som var allra senast med sina betalningar och i genomsnitt betalades varje faktura 4,3 dagar sent. En ny uppföljning av metallbranschens betaltider sex månader senare visar på ett mycket bättre resultat. Svenska stål- och metallframställande företag har de senaste 90 dagarna i betydligt högre utsträckning betalat sina leverantörer i tid än vid förra mätningen.

Försenade betalningar vanligare från storföretag i augusti

(publicerat 220824)

Betaltidsindex™ visar att augusti är den månad när större företag i ännu högre utsträckning är sena med sina betalningar. I genomsnitt betalas varje faktura från storföretag i Sverige under augusti månad 3,5 dagar sent, något som kan få stora negativa effekter för små- och medelstora företag med storföretag som kunder. Trenden återkommer årligen sedan 2016, när indexet börjar mäta. 


Större företag, med över 250 anställda, är konstant sena med sina betalningar under årets alla månader. Men i augusti varje år ökar förseningen ytterligare, relativt med 143% mot det årliga genomsnittet, visar Betaltidsindex.

Branscherna som är bäst och sämst på att betala i tid

(publicerat 220614)

Nyligen lanserade Betaltidsindex™, framtaget av Stockholmsbaserade fintechbolaget Invoier, har kartlagt vilka branscher i Sverige som är mest, respektive minst, försenade med sina betalningar till andra företag.

Sämsta branscherna:
(antal försenade betaldagar)
1. Stål- och metallframställning (4,03)
2. Tillverkning av andra transportmedel (3,90)
3.Reparation och installation av maskiner och apparater (2,45)
4.Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (1,87)
5.Sport-, fritids- och nöjesverksamhet (1,42)
Bästa branscherna:
(antal för tidiga betaldagar)
1. Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet  (6,82)
2. Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (4,54)
3. Utbildning (3,24)
4. Öppna sociala insatser (3,19)
5. Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (2,99)

Om Invoier:

Invoier har utvecklat Sveriges enda marknadsplats för fakturor. Syftet är att möjliggöra marknadsmässiga priser för små- och medelstora företags finansiering och tillväxt, samtidigt som en ny typ av investerare får access till marknaden. Den tekniska grunden i erbjudandet utgörs av en unik AI-motor som besvarar både om och när en faktura kommer att betalas. Invoier startade 2020 i Stockholm och har finansierats av EU och KTH samt agerar med tillstånd från Finansinspektionen och Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer om Invoier