Nyligen lanserade Betaltidsindex™, framtaget av Stockholmsbaserade fintechbolaget Invoier, har kartlagt vilka branscher i Sverige som är mest, respektive minst, försenade med sina betalningar till andra företag. 

Mätningen är rikstäckande och har kartlagt över 75 000 fakturor och samtliga SNI-koder under de senaste 12 månaderna. Exkluderade är branscher som haft alltför liten aktivitet och därmed kan bli missvisande. Ett viktat jämförelsetal påvisar varje branschs förmåga att betala snabbare eller långsammare än genomsnittet för samtliga branscher. 

Sämsta branscherna:
(antal försenade betaldagar)
1. Stål- och metallframställning (4,03)
2. Tillverkning av andra transportmedel (3,90)
3.Reparation och installation av maskiner och apparater (2,45)
4.Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (1,87)
5.Sport-, fritids- och nöjesverksamhet (1,42)
Bästa branscherna:
(antal för tidiga betaldagar)
1. Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet  (6,82)
2. Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (4,54)
3. Utbildning (3,24)
4. Öppna sociala insatser (3,19)
5. Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (2,99)

 Vi noterar att branscher som varit beroende av komponenter som kan ha blivit försenade, såsom fordonsbranschen, samt de som varit påverkade av pandemins försenade transporter i hög utsträckning också är de som fortfarande är senast med sina betalningar. Det nya lagkravet på redovisning av storbolagens faktiska betaltider kan också komma att få större effekt de närmaste månaderna

Fredrik Mistander, VD & Co-Founder Invoier

Vikten av att betalningar görs i tid Sena betalningar och långa betalningstider företag emellan är ett känt problem, framför allt hos de som driver svenska små- och medelstora bolag med upp till 249 anställda. Det skapar en osund konkurrenssituation där de mindre bolagen i praktiken får agera finansiärer till de större. För de mindre bolagen skapar detta inte sällan allvarliga likviditetsproblem som hindrar tillväxten och nya arbetstillfällen. Om Betaltidsindex: Betaltidsindex är framtaget av Invoier. Det uppdateras kontinuerligt och finns att tillgå i sin helhet via https://invoier.com/betaltidsindex/.

Om Invoier

Invoier har utvecklat Sveriges enda marknadsplats för fakturor. Företaget har som syfte att förbättra villkoren för små- och medelstora bolag och verkar för ökad transparens och tillgång till rättvist och konkurrensutsatt kapital. Marknadsplatsen möjliggör marknadsmässiga priser för SME:ers finansiering och tillväxt, samtidigt som en ny typ av investerare får access till marknaden. Företaget blev utvalt bland 4 000 företag till EU:s innovationsprogram Horizon 2020 och var nyligen aktuella med lanseringen av den första gröna factoringtjänsten Green Factoring, som finansiellt belönar företag som gör en insats för miljön.

invoier.com

För mer information

Fredrik Mistander

Fredrik Mistander

CO-FOUNDER - CEO

Press images

Fredrik Mistander, CEO & Co-founder Invoier
Fredrik Mistander, Invoier