Vi vill gärna ta del av dina synpunkter

Din åsikt är viktig för oss och har du synpunkter eller känner dig missnöjd med någon tjänst vi tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått, ska du i första hand kontakta vår kundservice.

Kontaktuppgifter till vår kundservice:

support@invoier.com

020-899 444

Klagomål

Om du efter kontakt med oss enligt ovan fortfarande är missnöjd, har du möjlighet att framföra ditt klagomål till klagomålsansvarig hos Invoier. Att skicka in ett klagomål och få det prövat av Invoier är alltid kostnadsfritt.

Klagomål avseende tjänster som tillhandahålls av Invoier ska skickas med e-post till complaints@invoier.com eller via post till följande adress:

Invoier AB
Klagomålsansvarig
Box 2094
103 13 Stockholm
Sweden

För att vi på bästa sätt ska kunna handlägga ditt klagomål, vill vi uppmuntra dig att så tydligt som möjligt redogöra för ditt ärende. Några exempel på vad du gärna får ange i ditt klagomål:

  • En beskrivning av händelseförloppet inklusive relevanta tidpunkter
  • Underlag i form av avräkning, korrespondens etc.
  • Eventuellt krav på ekonomisk ersättning

Invoier kommer via e-post bekräfta mottagandet av klagomålet. Svar kommer att ske inom 15 bankdagar från och med mottagandet. Skulle svar inte kunna lämnas inom denna tidsrymd kommer Invoier att underrätta dig om förseningen samt om skälen till varför svaret försenats. Invoier svarar senast inom 35 bankdagar från och med att klagomålet togs emot.

I de fall som klagomålet avslås erhålls ett skriftligt besked via e-post om grunden för avslaget och de omständigheter som varit avgörande för beslutet. I sådant avslagsbeslut får du även information om möjligheten att överklaga beslutet hos Invoier samt extern att prövning kan begäras. I de fall som klagomål bifalls utan att prövning skett, som t.ex. kan vara fallet då omständigheter har sin grund i Invoiers egen verksamhet, ska den klagande få skriftligt besked som anger att prövning i sak inte har skett.