SECURITY & INTEGRITY

Safe and smart

It should be safe, flexible and easy to use our services. We protect your information while you get fair and reliable prices for your invoices.

Data protection

Security is among the things we prioritize the most and of course you wonder how we handle your data.

By default, Invoier encrypts all customers' data. All invoice trading can thus take place completely anonymously on the marketplace. Sellers and buyers of invoices usually do not know each other - from each side, Invoier is perceived as a counterparty in a trade.

GDPR

The EU's General Data Protection Regulation (GDPR) is an important tool for knowing that companies handle customers' data correctly. Invoier has tools and routines to ensure that we comply with GDPR requirements. We are committed to helping our customers understand their rights and obligations under the GDPR.

Privacy

Behandling av personuppgifter på Invoier AB
För Invoier AB, org.nr. 559146-3327, Skeppsholmen 18, 111 30 Stockholm (”Invoier”) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Kontaktuppgifter står sist i denna text.
Invoier är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till
den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder
och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det
handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering,
strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Invoier AB:s verksamhet är Invoier AB personuppgiftsansvarig.
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig och det företag du företräder våra tjänster
samt för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, till exempel leverantörer av
kreditinformation, privata och offentliga register och olika IT-leverantörer. De är då
personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de
garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker
det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.
Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt
personuppgiftsansvariga, till exempel kreditinstitut och banker som vi samarbetar med samt
myndigheter när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den
organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra
kontraktuella förhållanden mot dig alternativt så länge som det krävs enligt lagar om penningtvätt,
bokföringslagar eller skatterättslig lagstiftning.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag
som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga
uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på :

  • e-post: privacy@invoier.com
  • Brev: Invoier AB
  • Att: Dataskyddsombud
  • Skeppsholmen 18
  • 111 30 Stockholm

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Integritetspolicyn gäller från 2019-03-20.

Our partners

Invoier finansieras av EU och Kungliga Tekniska Högskolan. Projektet har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Vi agerar med tillstånd från Finansinspektionen.

Together we make your company reach new heights!

kth
European-Union
fi